Gamborg kirke historie og akitektur

Kirken, der ligger på en højning nord i byen, har romansk kor og skib, bygget af rå marksten med tilhugne hjørnekvadre på ujævn, groft hugget skråkantsokkel af granit.
I korets østgavl er indmuret en romansk figursten med et relief, der synes at kunne forestille en flynder.
Allerede i romansk tid, måske ikke længe efter kirkens opførelse, er kirken forlænget med små 10 m. mod vest i samme materiale.
Et tilmuret romansk vindue anes i vestforlængelsens nordmur. Det romanske murværk er mange steder helt ændret ved skalmuring med teglsten.
Korets østgavl er hel ommuret. Over et tilmuret vindue ses en nyere cirkelblænding, der gentages på korets nordmur.

I senmiddelalderen er et tårn bygget ind i skibets vestlige ende, hvilende på fire skæve hjørnepiller, et forhold, der nu tilsløres af et uheldigt anbragt orgelpulpitur.
Tårnet, der prydes af brede, spidsbuede murblændiger, har ?forkert vendte? gavle i nord og syd med enkelte kamtakker.

Det oprindelige våbenhus (forsynet med trappegavl) er i 1916 indrettet til ligkapel og indgangen til kirken forlagt til tårnet, hvor der ved spærremur er indrettet forhal.
I døren til kapellet ligger dele af nedslidt gravsten, som man har ment er rejst over Anders Glob, og årstallet 1522 er nu væk. På hver side af dør til kapel er opstillet en ligsten over maleren Jens Juels forældre, degnen Jørgen Jørgensen i Gamborg (død 1796) og hustru Elizabeth Wilhelmina Juel (død 1799). 

Tårnrum, skib og kor er dækket af sengotiske krydshvævl, at hvilke det østligste fag i skibet er højest og rigest udformet. Alle vinduer har trækarme i empirestil. Over koret har der tidligere æret et lille klokkehus til messeklokker (Jacob Madsens visitatsbog).

På kirkegården fandtes i 1921 en malmgryde fra 1500-tallet, nu Nationalmuseet. På kirkegården er begravet gårdejer Anders Larsen (Gamborg), død 1868, én af den fynske vækkelses mænd.

Altertavlen, der har balusterformede prydsøjler, stammer fra begyndelsen af 1800-tallet. I midtfeltet et maleri, nedtagelsen af korset, kopi efter Carl Blochs billede i bedestolen i Frederiksborg Slotskirke. Sidefelterne er som midterfeltet kopier efter Carl Bloch. De er malet af Gamborgmaleren Johan Maler (Andersen), død 1954, og forestiller bebudelsen og forklarelsen på bjerget.

Døbefonten er i 1950 udført af Johan Malers søn, maleren og billedhugger Carl Bjerring. Fonten er støbt i kunststen.

Prædikestolen stammer som altertavlen fra begyndelsen af 1800-tallet.

Ved restaureringen i 1993 er de store felter på prædikestolen udsmykket af kunstmaler Poul Lee, Korinth. Dette arbejde er udført for en testamentarisk gave fra søstrene Kirstine og Agnes Hansen, ?Fjordholm?, Svinø. Felterne på prædikestolen var fra 1929 til de i 1965 blev overmalet dekoreret med blomstermotiver (juleroser, påske- og pinseliljer) udført af Johan Maler.

På alteret to malmstager fra 1600-tallet.

I koret lille malmlysekrone fra 1723.

Stolestader, orgel og orgelpulpitur er fra begyndelsen af dette århundrede.

I tårnrummet er ophængt præste- og degnetavle. Ligeledes er der her fem små ligsten over henholdsvis præstekonen Boeld Her Ericks, død 1567, Niels Sørensen (Mads Rygbiergs fader), død 1573, to over børn af Mads Rybierg, begge døde 1584, og en over sognepræst Mads Pedersen Maaløe, død 1789.

I skibet er ophængt to portrætmalerier, ét fra 1682 af præsten Jørgen Nielsen (død 1697) og hustru, og ét fra 1708 af præsten Peder Dyrhof (død 1711) og hustru.

RESTAURERING i 1993

under ledelse af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S, Århus, samt konservator Bent Jacobsen, Korinth.

Kirkebygningen er både indvendig og udvendig blevet afrenset og nykalket af firmaet Dansk Kirkekalk, Brædstrup, som også har foretaget ophugning af cementgulvet i koret og nedlagt murstensgulv i lighed med det øvrige. Tidligere var gulvet foran alterbordet hævet med trægulv pålagt tæppe.

Alteret er renoveret, bla. er det forsynet med nyt alterbord.

Trappe til prædikestol er ny. Alterbord og trappe er som bænkene i våbenhuset, fremstillet af tømrermester Finn Tønnesen, Gamborg.

I samarbejde med menighedsråd, arkitekt og konservator har kirken fået nye farver udført af malermester John Jensen, Gamborg.

Gørtlerfirmaet Lys Metal, Randers, har forestået restaurering af kirkebelysningen, som nu fremstår i sin smukke form. El-arbejdet i forbindelse hermed er udført af el-installatør Jørgen Klerens, Kauslunde. I våbenhuset ny lysekrone tegnet af arkitekt Ebbe Marxen.

Ved restaureringen har samtlige stolestader samt knæfald (knæleskammel ny) fået ny polstring udført af firmaet Jaksland, Holbæk.

Den store kirkegårdslåge har gennemgået en omfattende restaurering udført af smedemester Aksel Hansen, Gamborg. Ved samme lejlighed er murpiller ommuret af murerfirmaet Ole Jacobsen & Hans Nissen, Middelfart.

I 1996, istandsættelse og stabilisering af tagværker over kor, skib og kapel, samt istandsættelse af murankre m.v. Kapellet total renoveret indvendigt.